Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de
inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Studio Erik Weistra gesloten overeenkomsten.

2. Offerte

Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio Erik Weistra studio een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overgekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Erik Weistra eerst nadat deze schriftelijk door Studio Erik Weistra zijn bevestigd.

4. Meerdere opdrachtgevers

Wanneer een opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokkenen op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

1. uitvoeren van de opdracht

Studio Erik Weistra zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Studio Erik Weistra de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

3. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

4. Termijn van oplevering

Een door Studio Erik Weistra gegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Studio Erik Weistra is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem / haar bij een aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de genoemde redelijke termijn uitblijft.

5. tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke– of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Studio Erik Weistra.

6. Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio Erik Weistra worden meegedeeld.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendommen en eigendomsrechten

1. Auteursrecht en industriële

eigendommen Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht– toe aan Studio Erik Weistra. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio Erik Weistra daartoe bevoegd.

2. Onderzoek naar het bestaan van rechten

 Tenzij anders overeengekomen, behoort het niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekeningen– of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3. Naamsvermelding

 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is het Studio Erik Weistra te allen tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Studio Erik Weistra openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. Eigendom bij Studio Erik Weistra

 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Erik Weistra tot stand gebrachte ontwerpen, webpagina’s, code en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van Studio Erik Weistra. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens Studio Erik Weistra aanspraak maken op afgifte of levering van de door Studio Erik Weistra ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden.

Artikel 4. Gebruik en licentie

1. Het gebruik 

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Erik Weistra, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijner over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Studio Erik Weistra bekend te zijn gemaakt.

2. Ruimer gebruik

 De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Studio Erik Weistra niet gerechtigd de website of het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

3. Wijzigingen 

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Studio Erik Weistra, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of in de code van de webpagina’s aan te brengen of te laten aanbrengen.

4. Eigen promotie 

Studio Erik Weistra heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie

Artikel 5. Honorarium

1. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Studio Erik Weistra voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

2. Honorarium voor meerwerk 

Indien Studio Erik Weistra door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door Studio Erik Weistra gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 6 Betaling

1. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op ABN AMRO rekening 571875750. Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio Erik Weistra nog geen (volledige) betaling is ontvangen. Is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Studio Erik Weistra gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,– euro exclusief BTW.

2. Periodieke betalingen 

Studio Erik Weistra heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

3. Geen korting of compensatie 

De opdrachtgever verricht de aan Studio Erik Weistra verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende voorschotten, die hij aan Studio Erik Weistra heeft verstrekt.

4. Vervallen licentie 

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

1. Opzegging overeenkomst door opdrachtgever 

Wanneer een opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

2. Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door Studio Erik Weistra wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Studio Erik Weistra redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

3. Faillissement

Zowel Studio Erik Weistra als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

4. Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

5. Duur overeenkomst

Wanneer de werkzaamheden van Studio Erik Weistra bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met in achtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

1. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Studio Erik Weistra of door Studio Erik Weistra ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Tenzij anders overeengekomen.

2. Versterkte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Studio Erik Weistra voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid

Studio Erik Weistra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

▪ Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld

▪ Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.

▪ Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

▪ Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

▪ Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

▪ Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand laten brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

▪ Taalkundige, tekstuele en/of grammaticale fouten.

▪ De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde HTML teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver.

▪ Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door Studio Erik Weistra geleverde website te kunnen plaatsten / redelijk te kunnen onderhouden.

▪ Schade in welke vorm dan ook, ontstaan door software– of hardwarematige problemen, dan wel door modificaties in het CMS, uitgevoerd door onbevoegden / hackers.

2. Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Studio Erik Weistra of de bedrijfsleiding van Studio Erik Weistra, is de aansprakelijkheid van Studio Erik Weistra voor schade uit hoofde van de overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,– euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

3. Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

4. Kopieën materialen

de opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat kan Studio Erik Weistra niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

5. Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio Erik Weistra jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen

1. Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio Erik Weistra gesloten overeenkomst aan derden te overdragen, anders dan bij de overdracht van zijn gehele onderneming.

2. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

Op de overeenkomst tussen Studio Erik Weistra en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.